حجت قربانی واقعی


علمی- پژوهشی

پروپوزال رساله دکتری حجت قربانی واقعی (نمون‌‌سازی خصوصیات هیدرولیکی و توزیع رطو

 

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و عمده نیاز آبی گیاهان از منابع آب زیر زمینی تامین می‌گردد. عدم مدیریت صحیح در مصرف منابع آب زیر زمینی موجب کاهش سطح آب زیر‌زمینی و افزایش تجمع نمک در سطح خاک و شور شدن بسیاری از خاک‌های کشور شده است. ایجاد رطوبت بهینه و جلوگیری از هدرروی آب به طریق نفوذ عمقی و همچنین کاهش تلفات آب ناشی از تبخیر از سطح خاک از جمله مسایلی است که دانشمندان را بر آن داشته است تا به ارائه روش‌های جدید و مقرون به صرفه در مدیریت صحیح آب آبیاری دست بزنند ((Jiusheng et al., 2004 : Siyal and Skaggs, 2009. تحقیقات متعددی در مورد این مساله انجام شده است ولی تحقیقی که تلفیق مدیریت آب و خاک در راستای تامین رطوبت بهینه خاک در حد آب قابل استفاده خاک و تامین آب در محدوده‌ی رشد ریشه‌ها و جلوگیری از اتلاف آب به صورت نفوذ عمقی از ناحیه رشد ریشه‌ها در آن لحاظ شده باشد، نادر است.

در سالیان اخیر رویکرد گسترده‌ای به سمت استفاده مجدد از سفال برای طراحی روش‌های بهینه در تامین رطوبت خاک ایجاد شده است. سابقه استفاده از سفال در تامین آب مورد نیاز گیاه به بیش از هزار سال بر می‌گردد و در حال حاضر نیز در بسیاری از کشور‌های واقع در کمربند خشک و نیمه خشک به صورت انفرادی و یا سیستماتیک از آن استفاده می‌شود.  امروزه هنوز هم در بخش‌هایی از ایران، پاکستان، هند، اردن و چند کشور آفریقای جنوبی این روش مشاهده می‌شود (Bainbridge, 2001). اما تاکنون روش قابل قبول که پاسخگوی منتقدان علمی و هم مورد اقبال کشاورزان و نیز از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، عرضه نشده است. وزن زیاد، اندازه‌ بزرگ، شرایط حمل و نقل و کارگذاری نسبتا وقت‌گیر و سخت آن در اراضی از دلایل عمده‌ی عدم تمایل کشاورزان و مسئولان در استفاده و ترویج این روش می‌باشد (Abu-Zreig et al., 2006).

این تحقیق بدنبال آن است تا با طراحی و ساخت قطعات سفالی کوچک با قابلیت‌ تراوایی متفاوت امکان احیای مجدد سیستم آبیاری سفالی را در راستای تامین رطوبت بهینه خاک در حد ظرفیت زراعی فراهم آورد. عوامل زیادی در میزان تراوایی قطعات نقش دارند. نوع رس، ضخامت دیواره قطعات، درصد رس، درصد شن، درجه حرارت پخت، میزان آهک و زمان پخت در قطر خلل و فرج محیط متخلخل قطعات سفالی موثر است. لذا این عوامل بر میزان تراوش قطعات سفالی نیز موثر خواهند بود)  Bainbridge, 2001: Abu-Zreig and Atoum, 2004: Abu-Zreig et al., 2006: Al-Amireh, 2006: Freyburg and Schwarz, 2007(علاوه‌ بر این فشار هیدروستاتیکی و تبخیر و تعرق نیز میزان تراوش قطعات سفالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تحقیق برای کاربردی کردن آبیاری سفالی در مزارع و درختان بوته‌ای و جلوگیری از مصرف زیاد آب در هر بار آبیاری قصد دارد تا با تغییر عوامل موثر بر آبدهی قطعات سفالی به قطعاتی با دبی‌های متفاوت دست یابد.  منطقه توسعه ریشه گیاهان متفاوت است لذا باید الگوی توزیع رطوبت قطعات سفالی از پیش مشخص و متناسب با الگوی توسعه ریشه گیاهان باشد. لذا بررسی توزیع رطوبت از قطعات در آبدهی‌های متفاوت یکی دیگر از اهداف مورد نظر در این تحقیق می‌باشد. در نهایت برای نشان دادن اهمیت موضوع کارایی آب قابل استفاده گیاه خیار نسبت به روش‌ آبیاری قطره‌ای سطحی (روش رایج) در گلخانه‌ مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. 

  الف) تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌‌های رسی در دما‌های زیاد

با افزایش دما از میزان آب موجود در منافذ خاک و نیز آب ساختاری کانی‌های رسی کاسته می شود (Newman, 1987 : Jordan et al., 2008). مطالعات مونتریو و وییرا (Monteiro and Vieira, 2004) در چهار نوع رس کائولینیتی، کائولینیتی- ایلایتی، اسمکتایت و رس ژلنایت کربناتی در دما‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشترین مقدار کاهش رطوبت در رس کائولینیت است. درصد آبزدایی در کانی‌های  رسی هالوسیت وکائولینیت در دما‌های بیش از 500 درجه سانتی‌گراد به شدت افزایش ‌می‌یابد. در حالی‌که در کانی‌های رسی 2:1 مانند ایلیت و مونت‌موریولونیت، روند آبزدایی به صورت پیوسته و صعودی با افزایش دما افزایش نشان می‌دهد.

مطالعات محققان نشان داده است که افزایش دما به دلیل تغییر ساختار کانی‌های رس باعث تغییر قطر خلل و فرج خاک می‌شود ( خدابخش، 1382 :Hajjajiet al., 2001; Monteiro and Vieira, 2004). هم چنین مطالعات آنها نشان می‌دهد که تغییر محتوای فاز کانی‌ها، ویژگی‌های تکنیکی و ساختار واحد سلولی کانی‌های رسی در طول پختن به طور ویژه متأثر از ترکیب مواد خام، زمان و دمای پخت قرار دارد. در رس‌های کائولینیتی، با افزایش دمای پخت، متوسط توزیع اندازه قطر منافذ، از 03/0 میکرومتر در دمای 800 درجه سانتیگراد به 8/0 میکرومتر در دمای پخت 1200 درجه سانتی‌گراد گسترش می‌یابد (Monteiro and Vieira, 2004).

در تحقیقی به بررسی تاثیر حرارت بر روی خصوصیات فیزیکی خاک رس کائولینیت تحت دماهای مختلفی از 100 تا 800 درجه سانتیگراد از قبیل حدود روانی و خمیری، توده ویژه، مقاومت تک محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد حدود روانی، خمیری و توده ویژه آن با افزایش دما، کاهش می‌یابد و مقاومت تک محوری آن افزایش می‌یابد. این نوع رس تحت اثر حرارت زیاد (بیش از 500 درجه) خواص چسبندگی خود را به کلی از دست می دهد (عربانی و همکاران، 1385).

شایان ذکر است وجود ترکیبات ثانویه در خاک های رسی مثل کربنات‌ها گچ، آهن، اکسید تیتانیون موجب تغییر قطر منافذ در سفال می‌گردد(ویسه، 1373). بررسی مطالعات تخلخل در آجرها در دمای پخت بین 700 تا 1100 درجه نشان داده است که حضور یا غیاب کربنات‌ها به شدت روی گسترش تخلخل و درجه استحکام تأثیر دارد. پخت آجرهای محتوی رس‌های خام کربناتی در دمای 800- 1000 درجه سانتیگراد، موجب افزایش اندازه منافذ کوچکتر از 1 میلی‌متر می‌شود (Bouzza et al., 2007: Zentar et al., 2009). زیرا کربنات‌ها در دمای بالا تخریب شده و گاز دی‌اکسید کربن از خود آزاد می‌سازند. ماده بجامانده از تخریب کلسیت، آهک زنده نامیده می‌شود که در جوار آب به سرعت واکنش داده و آهک مرده بجا می‌گذارد دولومیت‌ها نیز رفتاری شبیه کلسیک‌ها از خود بجای می‌گذارند. (ویسه، 1373:Cultrone et al., 2004).

 برای کاهش میزان تخلخل سازها و افزایش استحکام آنها توصیه می‌گردد در صورت امکان از خاک‌های کمتر از 5 درصد آهک استفاده شود و یا به ترکیب رس خام (Raw clay) ضایعات و خاکه‌‌های پخته‌شده و بجا‌مانده از پخت قبلی اضافه گردد. حسن اضافه کردن ضایعات پخته‌شده در آن است که با آتش خوری مجدد، مینرالوژی این مواد تغییر نیافته و تغییر حجم مشاهده نمی‌شود (Schmitz et al., 2004: Freyburg and Schwarz, 2007; Pontikes et al., 2009).

 

 

ب) سوابق تحقیق در طراحی و ساخت قطعات سفالی و ضرورت آن

میزان آبدهی نازل‌ها باید متناسب با نرخ برداشت آب توسط تبخیر و تعرق صورت گیرد تا از هدر رفت آب به لایه‌های زیرین جلوگیری شود ((Neelam and Rajput, 2008.  مطالعات محققان نشان داده است که مساحت، قطر، عمق خیسیدگی و زمان آبیاری از اهمیت ویژه‌ای در آبیاری از منبع تغذیه نقطه‌ای برخوردار است (میرزایی، 1386: Qiaosheng et al., 2007 : Siyal and Skage, 2009).

تلاش‌های صورت گرفته برای شناسایی و معرفی فاکتور‌های موثر بر خروج آب از قطعات سفالی در سطح بین‌المللی محدود است (Stein, 1997: Abu-Zreig and Atoum, 2004: Abu-Zreig et al., 2006). آبدهی قطعات سفالی تحت تاثیر هدایت هیدرولیکی، ضخامت دیواره، مساحت سطح ، نوع خاک، نوع گیاهان زراعی و نرخ تبخیر و تعرق قرار دارد. مهمترین فاکتور تاثیر‌گذار در نرخ خروج آب از قطعات سفالی، هدایت هیدرولیکی اشباع است (Abu-Zreig and Atoum, 2004: Abu-Zreig et al., 2006). استین (1997) دریافت که مساحت سطح و نوع مواد و فرآیند تولید پیتچر‌ها موجب تغییرات متنوع در مقدار هدایت هیدرولیکی می‌گردند (Stein, 1997).نتایج آزمایشات ابوزریگ و اتوم (Abu-Zreig and Atoum, 2004) نشان می‌دهد که با افزایش دمای آب بر میزان هدایت هیدرولیکی قطعات افزوده می‌شود.

مطالعات باستانی در ایران تنها مدرک مستند در آبیاری زیر‌زمینی توسط لوله‌های سفالی است (باستانی، 1382). باستانی با جمع آوری خاک‌های مختلف آجرپزی در نقاط مختلف ایران و پخت آنها در 16 دمای متفاوت، میزان آبگذری، تخلخل و مقاومت مکانیکی لوله‌های سفالی را اندازه‌گیری نموده است و با آزمایشاتش نشان داده است که می‌توان فرمول یا رابطه‌ای برای میزان و چگونگی ترکیب مواد جهت نیل به لوله‌های سفالی با آبدهی‌‌های مشخص ارایه نمود. اما مستندات علمی بیشتری در مجلات از کار‌های ایشان به چاپ نرسیده است.  

 

     ج) سوابق تحقیق در خصوص کاربرد قطعات سفالی در کشاورزی و منابع طبیعی

مطالعات بسیاری در زمینه آبیاری زیر سطحی گیاهان با انواع لوله‌ها و قطره‌چکان‌های پلاستیکی صورت گرفته است. آبیاری گیاه گوا (Guava)به روش زیر سطحی موجب صرفه‌جویی 18 درصدی در مصرف آب آبیاری نسبت به روش سطحی شده است ( Chauhan, 2006). در محصول باقلا با کارگذاری سیستم زیر سطحی آبیاری در عمق 70 سانتی‌متری از سطح زمین افزایش عملکرد مشاهده شده است (Hutmacher et al., 1996). این افزایش عملکرد برای محصول پنبه نیز توسط کمپ و همکارانشان بیان شده است (Camp et al., 1997). اما مطالعات در خصوص استفاده از لوله‌های سفالی در سیستم آبیاری زیر سطحی محدود است و توجه خاصی از سال 2000 به بعد به این روش نشان داده شده است. تنظیم خودکار آب مورد نیاز گیاهان توسط قطعات سفالی نسبت به آبیاری قطره‌ای کارایی آن را قابل توجه ساخته است ( .(Abu-Zreig et al., 2006 قطعات سفالی همانند قطره چکان‌ها حساس به گرفتگی نیستند. البته آنها هم بعد از سه الی 4 فصل زراعی ممکن است مسدود گردند که توسط گرما دهی مجدد قابل احیا می‌باشند (باستانی، 1382 : Bainbridge, 2001).

سیستمآبیاری سفالی در اراضی خشک مناطق هند، پاکستان و آمریکای لاتین هنوز به طور محدود دیده می‌شود. در این اراضی دامنه وسیعی از مرکبات و درختان آجیلی کشت شده‌اند. در ایران اگر چه سابقه‌ی استفاده از سفال به بیش از هزار سال بر می‌گردد اما در چند سال اخیر اقدام موثر و قابل ذکری که فراتر از استفاده از قطعات سفالی به صورت خودجوش و انفرادی آنهم برای کاشت محصولات خاصی نظیر هندوانه در برخی از نواحی صورت نگرفته است. در دو دهه اخیر دو حرکت به موازات هم در وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق صورت پذیرفته بود و در مقاطعی هم به شدت مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفت ولی با عدم اقبال مواجه شد و به سردی و افول گرایید. اما همچنان از طرف ابداع کنندگان آبیاری برخی کشت‌ها بدین روش ادامه دارد.

کارایی مصرف آب در این سیستم به عوامل زیادی چون نوع خاک، نوع گیاهان زراعی مدیریت کنترل علف‌های هرز و اقلیم بستگی دارد. نتایج تحقیقات در عملکرد اراضی تحت کشت هندوانه در هند موید آن است که عملکرد تولید در سیستم سفالی 25 تن بر هکتار است در حالی که در مقایسه با آبیاری غرقابی میزان تولید به مقدار 8 تن بر هکتار کمتر است. در این مقدار کاهش تولید به میزان 2400 متر مکعب آب صرفه‌جویی شده است   در تحقیق دیگری بر روی گیاه ذرت نشان داده شده است که میزان آب مصرفی به روش سفالی 1/0 مقدار آب به روش رایج در مزارع ذرت کالیفرنیا است. در عملکرد گیاه خیار با این روش 54 مترمکعب آب صرفه جویی شده است (Bainbridge, 2001).

آزمایشات و تجربیات بدست آمده از هند و کنیا نشان می‌دهد که قطعات سفالی نسبت به سایر روش‌‌های متداول آبیاری از کارایی بهتری در خاک‌های شور برخوردار هستند. زیرا نمک را از اطراف ناحیه‌ی ریشه گیاهان می‌زداید. شایان ذکر است آندسته از قطعاتی که در دمای پایین پخت شده‌اند برای این دسته از‌خاک‌ها مناسب نیستند زیرا واکنش‌های شیمیایی بین آنها رخ می‌دهد(Alemi, 1980).

قدرت جوانه‌زنی بذور در روش سفالی نسبت به سایر روش‌ها 70 تا 100 درصد گزارش شده است و در حالی که سایر روش‌ها این قدرت جوانه‌زنی را ندارند یا مصرف آب آنها بسیار زیاد است (Bainbridge, 2001).

د) سوابق تحقیق در خصوص شبیه‌سازی الگوی توزیع رطوبت

شکل الگوی رطوبتی از پارامتر‌های مهم و تاثیر‌گذار در انتخاب انواع قطره‌چکان‌هاست و در حجم آب مصرفی موثر است. ابعاد پیاز رطوبتی (الگوی خیش شده نیمرخ خاک) تحت تاثیر خصوصیات هیدرولیکی خاک، دبی خروجی نم‌‌ور و زمان آبیاری می‌باشد. معادله حاکم بر حرکت آب در خاک در حالت غیر اشباع معادله ریچاردز می‌باشد. در سال‌های 1970 تا 1989 محققین بسیاری به تحلیل مساله نفوذ در آبیاری قطره‌ای و تعیین شکل الگوی رطوبتی و فاصله قطره‌ چکانها پرداخته‌اند.  راه‌ حل‌های تحلیلی و عددی متعددی را با در نظر گرفتن ساده‌سازی‌ها و فرضیات متفاوت ارائه نمودند. تحقیقات زیادی نیز در زمینه حل عددی و تحلیلی معادله ریچاردز انجام شده است و مدل‌های عددی متفاوتی مانند CSMP،HYDRUS-2D &3D، و SWMS-2D کارایی بالایی در پیش‌بینی شکل الگوی رطوبتی و پروفیل خیس‌شده خاک از خود نشان داده‌اند. به یقین دقیق‌ترین و بهترین روش برای تعیین ابعاد پیاز رطوبتی حل معادله ریچاردز تحت شرایط اولیه و مرزی است اما به علت عدم دسترسی آسان به خصوصیات هیدرولیکی خاک‌ها و نیز فقدان نرم‌افزار‌های شبیه‌سازی در داخل کشور، متاسفانه طراحان سیستم‌های آبیاری تمایل چندانی به استفاده از روش‌های ذکر شده ندارند (پلنگی و آخوند علی، 1387).

 

 

 

شوارتزمن و زور (1986) اولین کسانی‌بودند که توانستند رابطه نیمه‌تجربی بین عمق خیسیدگی، قطر خیسیدگی، هدایت هیدرولیکی اشباع و دبی‌ قطره چکان‌ها برای تعیین ابعاد پیاز رطوبتی به ازای منبع تغذیه نقطه‌ای و خطی به کمک آنالز ابعادی بدست آورند.  میرزایی و همکاران (1386) با دخالت عوامل فیزیکی موثر بر حجم خاک مرطوب‌شده در منبع تغذیه نقطه‌ای و خطی و با استفاده از قضیه  باکینگهام و انالیز ابعادی روابطی را برای قطره چکانها ارائه نمودند. معادلات آنها شبیه معادلات شوارتزمن و زور است با این تفاوت که روابط آنها تابعی از زمان هستند و در هر زمان امکان محاسبه قطر و عمق خیسیدگی را ممکن می‌سازد. کاملترین رابطه که در آن به ازای قطر خیسیدگی امکان محاسبه عمق خیسیدگی و بلعکس را فراهم می‌آورد در سال 2007 توسط کیاوشنگ و همکاران با استفاده از آنالیز ابعادی برای قطره چکانها ارایه شده است (Qiaosheng et al., 2007).

 

که در آن W پهنای خیسیدگی ، k هدایت هیدرولیکی و qD حاصلضرب دبی و عمق خیسیدگی می‌باشد.

تاکنون مطالعات جامع و قابل استنادی در خصوص تامین رطوبت بهینه خاک در منطقه ریشه‌ها و در مقیاس ماکروسکوپی و در سطح مزرعه با قطعات کوچک مقیاس سفالی صورت نگرفته است. این تحقیق بدنبال  آن است تا شبیه‌سازی الگوی توزیع رطوبت را به سه روش آنالیز ابعادی، رگرسیون غیر خطی و سیستم فازی تجربه نماید.

مواد اولیه برای ساخت قطعات سفالی از روستای نصرآباد شهر گرگان با بافت یکسان لوم رسی انتخاب می‌شود. شایان ذکر است، آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند تعیین بافت خاک، جرم‌ویژه‌ی ظاهری، جرم ویژه‌ی حقیقی، درصد ماده آلی، درصد آهک، میزان آهن، آلومی‌نیوم و سیلیس بر روی مواد اولیه صورت می‌گیرد.

 برای ساخت قطعات سفالی با خصوصیات هیدرولیکی متفاوت به میزان 0، 200، 400، 600، و 800 گرم بر هریک کیلوگرم خاک اولیه شن نرم (ذرات کوچکتر از 1/0 میلی‌متر و بزرگتراز 05/0 میلی‌متر) اضافه می‌شود. سپس مواد آماده شده با میزان مناسب آب (در حدود 150 تا 250 میلی‌لیتر به ازای یک کیلوگرم خاک) مخلوط شده و عمل هم زدن آن به کمک خمیر‌گیر برای نیل به یک خمیر همگن صورت می‌گیرد. خمیر آماده شده به مدت 72 ساعت در یک محفظه سربسته و به دور از نور خورشید به حال خود رها می‌شود.پس از گذشت این مدت گل آماده بوده و از آن برای ساخت قطعات سفالی به طول 6  و با قطر‌‌های خارجی 5/2، 5/3، و 5/5 سانتی‌متری و قطر داخلی 5/1 سانتی‌متر به شکل استوانه‌ای استفاده می‌شود. هدف از انتخاب بعد طولی 6 سانتی‌متر با حجم داخلی کوچک آن است تا از حجم قطعات سفالی بزرگ مورد استفاده محققین پاکستانی، ژاپنی، هندی و ایرانی به طول حداقل 30 سانتی‌متر و قطر داخلی حداقل 10سانتی‌متر کاسته شود به شرطی که خصوصیات هیدرولیکی قطعات سفالی کوچک قابل رقابت با قطعات سفالی بزرگ باشد. برای نیل به این هدف ترکیب مواد اولیه قطعات سفالی مورد تغییر قرار می‌گیرد. گل‌ آماده به داخل دستگاه فیلتر پرس انتقال داده می‌شود و با استفاده از این دستگاه، قطعات سفالی مورد نظر ساخته می‌شود (شکل 1).

 

 الف- تعیین دما و زمان پخت مناسب قطعات سفالی

دما و زمان پخت بر روی تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات خاک تاثیر به سزایی دارد. رس‌های خاک بسته به نوع‌ خود در دو محدوده‌ی دمایی 600-700 درجه سانتی گراد و 900-1000 درجه سانتی‌گراد تغییر فاز ساختاری شدیدی نشان می‌دهند. برای تعیین انتخاب دقیق دمای پخت در محدوده‌های 600-700 و 900-1000 درجه سانتی‌گراد و زمان مناسب پخت، آزمایش‌های زیر انجام می‌شود:

1) تعیین نوع ذرات تشکیل دهنده‌ی خاک با XRD.

2) تعیین نوع عناصر تشکیل دهنده‌ی خاک با XRF.

3) آزمایش تعیین استحکام خمشی، فشاری و کششی قطعات سفالی.

4) آزمایش تعیین نحوه‌ی توزیع خلل و فرج قطعات سفالی به روش نفوذ جیوه‌ای.

5) آزمایش STA برای تعیین تغییر فاز خاک در دما‌های مختلف.

این آزمایش‌ها به منظور شناسایی روند تغییرات فاز خاک ‌روستای نصرآبادگرگان با بافت لوم رسی در دماهای مختلف، انتخاب بهترین پروزیته و استحکام قطعات سفالی در آزمایشگاه گروه سرامیک، پلیمر و عمران دانشگاه تربیت مدرس انجام می‌شود. دمای پخت توسط کوره الکتریکی در دو محدوده‌ی دمایی 600 -700 و 900-1000 درجه سانتی‌گراد اعمال می‌گردد. زمان پخت در تغییر ساختار شیمیایی کانی‌ها و ذرات ثانویه خاک موثر است. لذا بعد از زمان‌های  پخت 2، 6، 8، 12، 24، 36، و 48 ساعت، میزان تراوش قطعات سفالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

           ب- تعیین آبدهی قطعات سفالی

ب-1) شناسایی عوامل موثر بر آبدهی قطعات سفالی و روش اندازه‌گیری آنها

همانطور که اشاره شد، فشارهیدروستاتیکی (h)، درصد ذرات بزرگتر (CS) و کوچکتر (FSS) از 1/0 میلی‌متر و درصد آهک (T.N.V.)، نوع رس(CT)، ضخامت دیواره قطعات سفالی (L)، مساحت جانبی قطعات سفالی (A)، درجه اشباع قطعات سفالی پخت شده (SP)، جرم ویژی ظاهری قطعات سفالی )(، دمای پخت (T) و زمان پخت (t) در تراوش قطعات سفالی (Q)موثر است. در این تحقیق کلیه عوامل ذکر شده، در ساخت مدل آبدهی قطعات سفالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

قطعات سفالی به شکل استوانه‌ با مقطع ثابت با استفاده از دستگاه فیلترپرس در فشار 60-50 بار به طول 6 سانتی‌متر و ضخامت‌های 5/0، 1، و 2 سانتی‌متر ساخته می‌شوند. ضخامت دیواره‌های سفالی در مرحله ساخت کنترل می‌گردد.

دمای پخت توسط کوره الکتریکی در دو محدوده‌ی دمایی 600 -700 و 900-1000 درجه سانتی‌گراد اعمال می‌گردد. زمان پخت در تغییر ساختار شیمیایی کانی‌ها و ذرات ثانویه خاک موثر است. لذا بعد از زمان‌های  پخت 2، 6، 8، 12، 24، 36، و 48 ساعت، میزان تراوش قطعات سفالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای اندازه‌گیری درصد ذرات بزرگتر و کوچکتر از 1/0 میلی‌متر خاک از روش الک خشک استفاده می‌شود. برای تعیین درصد ذرات رس و سیلت از روش هیدرومتری استفاده می‌شود.

درصد کل آهک خاک به روش مرسوم و متداول موسسه خاک و آب کشور تعیین می‌گردد. برای تعیین نوع رس از روش XRD استفاده می‌شود. فشار‌های هیدروستاتیکی 25، 50، 80 و 100 کیلوپاسکال سیال آب به کمک دستگاه اتوماسیون فشار-دبی تامین می‌گردد  و در فشار‌های اعمال شده دبی‌های متناظر بدست می‌آید. از این روش برای تعیین منحنی‌های آبدهی _ فشار هیدروستاتیکی نم‌ور‌ها کمک گرفته می‌شود.

 

ب-2) طراحی مدل تخمین آبدهی قطعات سفالی

در این تحقیق از عوامل وابسته‌ای چون بار فشار هیدروستاتیکی (h)، درصد ذرات بزرگتر (CS) و کوچکتر (FSS) از 1/0 میلی‌متر و درصد آهک (T.N.V.)، ضخامت دیواره قطعات سفالی (L)، مساحت جانبی قطعات سفالی (A)، درجه اشباع قطعات سفالی پخت شده (SP)، و جرم ویژی ظاهری قطعات سفالی )(،برای ساخت مدل آبدهی قطعات سفالی استفاده می‌شود.

می‌توان از روش‌های مختلفی چون برنامه‌ریزی غیر خطی، تشابه ابعادی، رگرسیون غیر خطی کلاسیک، شبکه عصبی مصنوعی و تئوری فازی استفاده نمود. در این تحقیق برای مدل‌سازی آبدهی قطعات سفالی از روش‌های رگرسیون غیر خطی کلاسیک، تشابه‌ابعادی و سیستم فازی استفاده می‌شود. نتایج هر سه مدل نسبت به داده‌های مشاهده‌ای حاصل از دستگاه اتوماسیون دبی- فشار مقایسه می‌گردند. برای اینکار اطلاعات مربوط به 100 قطعه سفالی دست‌ساز به طور تصادفی انتخاب و 35 نمونه از آن‌ها برای مقایسه مدل‌ها به روش تحلیل خطاهای باقیمانده استفاده می‌شود و بدین سان بهترین مدل در برآورد آبدهی قطعات سفالی به کم آنالیز خطاهای باقینانده انتخاب می‌گردد. شایان ذکر است در روش رگرسیون غیر خطی از نرم‌افزار SPSS، در تشابه ابعادی از نرم‌افزار Excel و در مدل سیستم فازی از نرم‌افزار Matlab استفاده می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

ج- تعیین الگوی توزیع رطوبت خاک ناشی از تراوش قطعات سفالی (نم‌ور[1])

ج-1) تعیین الگوی توزیع آب بر اساس معادله رگرسیون غیر خطی

 برای دست یافتن به کارآیی بالا در تامین رطوبت بهینه باید الگوی توزیع آب در خاک با فاصله بین نم‌ور‌ها و سرعت جریان آب از آنها مطابقت داشته باشد. شکل الگوی رطوبتی متناسب با حجم آب مصرفی است. لذا پارامتری مهم و تاثیر‌گذار در انتخاب انواع نم‌ور‌هاست. شعاع خیسدگی و عمق خیسیدگی[2] تحت تاثیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، شاخص تخلخل خاک (جرم ویژه‌ی ظاهری)، حجم آب مصرفی، فشار هیدروستاتیکی در واحد وزن و زمان آبیاری قرار دارد. بیان تابع ریاضی شعاع خیسیدگی و پارامتر‌های موثر بر آن و نیز تابع ریاضی عمق خیسیدگی و پارامتر‌های موثر بر آن به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

 

 

 

 

 

که در آن r شعاع خیسیدگی و z عمق خیسیدگی از وسط طول قطعه‌سفالی تا جبهه رطوبتی می‌باشد.  هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، جرم ویژه‌ی خاک یا شاخص تخلخل خاک،  زمان خاتمه آبیاری و  حجم آب مصرفی است. هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از روش استوانه مضاعف و جرم ویژه‌ی خاک به روش نمونه‌گیری مغزه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. حجم آب مصرفی به کمک یک تانکر مدرج قرائت می‌شود. زمانی می‌توان روابط ریاضی فوق را از تناسب به تساوی تبدیل کرد که فرضیات زیر تا حدودی صادق باشد:

الف) تراوش از قطعات سفالی به صورت نقطه‌ای صورت گیرد. ب) خاک همگن و ایزوتروپ باشد

ج) سطح آب ایستابی در منطقه فعالیت ریشه نباشد               د) نرخ تبخیر آب قابل چشم‌پوشی باشد

برای اجرای بند د لازم است ‌نم‌ور‌ها در اعماق بیش از 15 سانتی‌متر کارگذاری گردند. شکل غیر خطی معادلات فوق به صورت زیر است:

 

 

 

توان‌ این معادلات همگی تجربی است و از طریق رگرسیون غیر خطی و برازش بهترین خط توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/11 بدست می‌آیند. سپس بر اساس معادلات ارایه شده مقدار شعاع برآوردی با شعاع مشاهده‌ای و نیز عمق خیسیدگی تئوری و مشاهده‌ای با هم مقایسه می‌گردد. در نهایت دو معادله شعاع خیسیدگی و عمق خیسیدگی با هم ترکیب می‌گردد و معادله‌ واحدی بر حسب عمق و شعاع خیسیدگی بدست می‌آید.

 

ج-2) تعیین الگوی توزیع آب بر اساس تحلیل ‌ابعادی با استفاده از تئوری - باکینگهام

تحلیل ابعادی بر این اصل استوار است که در یک رابطه صحیح فیزیکی اگر کمیت‌های مختلفی در طرفین رابطه برحسب[1]- نم‌ور از دو کلمه "نم" و "ور" ساخته شده است. در زبان فارسی "ور" به معنی "دارنده" می‌باشد (ناصر نیکوبخت، 1385، مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار). بنابراین کلمه نم‌ور به معنی "دارنده‌ی نم" است که از این پس بجای قطعات سفالی از این واژه استفاده می‌شود.

[2] - منظور از عمق خیسیدگی فاصله عمودی از مرکز طولی قطعه سفالی تا جبهه رطوبتی خاک می‌باشد (شکل روبرو).

                                                                                                                                                                                  

پارامتر‌های اصلی دستگاه یکا‌ها (آحاد) نوشته شود باید تجانس و تشابه کامل در هر دو طرف تساوی معادله برقرار باشد.  به کمک این روش ارتباط بین پارامتر‌های موثر بر شعاع خیسیدگی و عمق خیسیدگی و نحوه‌ی ترکیب آنها بدست می‌آید.

 

ج-2-1) تعیین شعاع خیسیدگی بر اساس تحلیل ‌ابعادی با استفاده از تئوری - باکینگهام

با استفاده از قضیه باکینگهام رابطه شعاع خیسیدگی را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

 

و یا

 

          در این رابطه  n=6      متغیر وجود دارد و تعداد کمیت‌های اصلی k =3  است. بنابراین 3 پارامتر بدون بعد مطرح است که با ،  و  نشان داده می‌شوند. رابطه کلی بین هر یک از پارامتر‌های بدون بعد به شکل زیر می‌باشد:

 

که در آن تابعی از  و  است. بنابراین خواهیم داشت:

 

در این رابطه  بار فشار هیدروستاتیکی،  Ksهدایت هیدرولیکی اشباع خاک،  زمان خاتمه آبیاری و  حجم آب مصرفی می‌باشد. به کمک داده‌های آزمایشی (مشاهده‌ای) و با استفاده از رگرسیون غیر‌خطی بهترین خط برازش و مقادیر ،  و  به کمک نرم‌افزار SPSS محاسبه می‌گردد.

 

ج-2-2) تعیین عمق خیسیدگی بر اساس تحلیل ‌ابعادی با استفاده از تئوری - باکینگهام

منظور از عمق خیسیدگی فاصله عمودی از مرکز طولی قطعه سفالی تا جبهه رطوبتی خاک می‌باشد. رابطه عمق خیسیدگی را می‌توان با استفاده از قضیه باکینگهام به صورت زیر نشان داد:

 

و یا

 

در این رابطه 6n =  متغیر وجود دارد و تعداد کمیت‌های اصلی 3k =  است. بنابراین 3 پارامتر بدون بعد مطرح است که با ،  و  نشان داده می‌شوند. رابطه کلی بین این سه پارامتر بدون بعد شکل زیر است:

 

 

که در آن تابعی از  و  است. بنابراین با داشتن توابع بدون بعد و جایگذاری آنها در معادله فوق تابع z  بدست می‌آید و خواهیم داشت :

 

 

سپس به کمک داده‌های آزمایشی (مشاهده‌ای) و با استفاده از رگرسیون غیر‌خطی بهترین خط برازش و مقادیر n، و  به کمک نرم‌افزار SPSS محاسبه می‌گردد. در نهایت دو معادله شعاع خیسیدگی و عمق خیسیدگی با هم ترکیب می‌گردند و معادله‌ واحدی بر حسب عمق و شعاع خیسیدگی بدست می‌آید.

 

ج-3) ارزیابی اعتبار مدل‌ها

جهت مقایسه مدل‌های مورد نظر ابتدا به R2 مدل باید توجه نمود. همچنین برای ارزیابی اعتبار مدل‌ها، از تحلیل خطاهای باقی‌مانده ( اختلاف بین مقادیر اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده) استفاده می‌شود. آماره‌های مورد نیاز عبارتند از: حداکثر خطا ((Maximum Error

میانگین ریشه دوم خطا(Relative Root Mean Square Error) ، ضریب تبیین (Coefficient of Determination)، کارایی مدل‌سازی (Modeling Efficiency) و ضریب باقی‌مانده (Coefficient of Residual Mass). تعریف ریاضی این آماره‌ها به صورت زیر است:

(1  ME = max                                            (2

  (3                                               (4

(5   

 

که در آن‌ها ‍Pi مقادیر پیش‌بینی شده (شبیه‌سازی شده)، Oi مقادیر اندازه‌گیری شده (داد‌های مشاهده‌ای)، n تعداد نمونه‌های به کار رفته و علامت «-» در بالای O نشان‌گر مقادیر متوسط آن می‌باشد. . شایان ذکر است حداقل مقدار ME و RRMSE صفر است و حداکثر مقدار EF برابر یک می‌باشند. CRM, EF می‌توانند مقادیری منفی داشته باشند. مقدار زیاد ME نشانگر بدترین حالت کارکرد مدل است، در حالی که مقدار زیاد RRMSE نشان دهنده بر‌آورد بیش از حد و یا کمتر از حد مدل در مقایسه با مشاهدات (اندازه‌گیری‌ها) می­باشد. از دیگر سو، آماره CD نسبت پراکندگی رابین مقادیر پیش‌بینی شده و اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد. مقدار آماره EF ، مقادیر پیش‌بینی‌ها را با میانگین اندازه‌گیری‌ها مقایسه می‌کند و مقدار منفی EF بیانگر آن است که میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده، برآوردی بهتر از مقادیر پیش‌بینی شده دارد. آماره CRM نشانگر تمایل مدل برای برآورد بیش از حد و یا کمتر از حد در مقایسه با اندازه‌گیری‌هاست. چنان‌چه تمام مقادیر پیش‌بینی و اندازه‌گیری شده با هم برابر شوند، مقدار عددی این آماره‌ها برابرRM=0, EF=1, CD=1, RRMSE=0, ME=0  خواهد شد (Loague and Green, 1991: Homaee, et al., 2002 : Soltanieh, 2003).

 

د) بررسی کارایی مصرف آب در گیاه خیار با نم‌ور‌ها

میزان آبدهی از منبع تغذیه نقطه‌ای در سیستم آبیاری سفالی باید متناسب با نیاز آب گیاه در طول فصل رشد باشد. برای بررسی این منظور قطعاتی با آبدهی  6/0 لیتر بر ساعت انتخاب و در گلخانه در عمق 15 سانتی‌متری کار گذاشته می‌شوند در نهایت کارایی مصرف آبی گیاه با روش آبیاری قطره‌ای سطحی (متداول در گلخانه‌های کشور) به کمک T-Testمورد مقایسه قرار می‌گیرند. علاوه بر این شعاع پراکنش ریشه‌ها و میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی آنها در چهار جهت اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار در اواخر دوره رشد گیاه، چهار بوته به همراه ریشه از خاک خارج می‌گردد - پس از شستن ریشه‌ها در آب و سپس هوا خشک کردن- توسط خط کش طول آنها اندازه‌گیری می‌شود همچنین قطر ریشه‌ها توسط کولیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

باستانی، ش. 1382. طرح آبیاری زیرزمینی با لوله‌های سفالی. هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شماره 26: 1-22.

پلنگی، ج. ع.، و ع. م. آخوند علی. 1387. یک مدل نیم تجربی به منظور تخمین ابعاد جبهه رطوبتی در ابیاری قطره‌ای تحت منبع نقطه‌ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 44: 85-97. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 44: 85-96.

خدابخش، م. ح. 1382. تولید کاشی پرسلانی و بررسی خصوصیات و زیر‌ساختار‌های آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و سرامیک دانشگاه تربیت مدرس.

عربانی، م.، پ. نیک پیام و م. ت. خسروی، 1385. بررسی تاثیر دمابر روی خواص مهندسی کائولینت خالص و رس رشت. هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

میرزایی، ف. 1386. یک مدل ساده برای برآورد سطح خیس‌شده در آبیاری قطره‌ای با استفاده از تکنیک آنالیز ابعادی. سمینار علمی طرح ملی‌ آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. 305-313.

ویسه، س. 1373. آجر‌های رسی: خواص و تولید، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره 206، ص 77.

Alemi, M.H. 1980. Distribution of water and salt in soil under trickle and pot irrigation regimes. Agriculture water management, 3: 195-203.

Abu-Zreig, M.M., Y.Abe, H. Isoda. 2006. The auto-regulative capability of pitcher irrigation system. Agric. Water Manage. 85 (3), 272–278.

Abu-Zreig, M.M., M.F. Atoum. 2004. Hydraulic Characteristics and Seepage Modeling of Clay Pitchers Produced in Jordan, vol. 46. Canadian Biosystems Engineering, Canada, pp. 1.15–1.20.

Al-Amireh, M. 2006. Improving the physical and thermal properties of the fire clay refractory bricks produced from Bauxite. J. Applied sciences 6 (12):2605-2610.

Ayars, J.E., C.J. Phene, R.B. Hutmacher, K.R. Davis,1, R.A. Schoneman,  S.S. Vaila, R.M. Mead.1999. Subsurface drip irrigation of row crops: a review of 15 years of research at the Water Management Research Laboratory. Agricultural Water Management 42: 1-27.

Bainbridge, D. 2001. Buried clay pot irrigation a little known but a very efficient traditional method of irrigation. Agriculture Water Management, 48: 79-88.

Bouazza, A., S. Jefferis, T. Vangpaisal. 2007. Investigation of the effects and degree of calcium exchange on the Atterberg limits and swelling of geosynthetic clay liners when subjected to wet–dry cycles. Geotextiles and Geomembranes 25: 170–185

Camp, C.R., P.J. Bauer, P.G. Hunt. 1997. Subsurface drip irrigation lateral spacing and management for cotton in the Southeastern Coastal Plain. Trans. ASAE 40, 993-999.

Chauhan, H.S. 2006. Micro- irrigation of fruit trees with limited applications. 7th International Micro Irrigation Congress. Kuala Lumpur.

Cultrone,G., E. Sebastia, n. K. Elert, M. J. Torre, O. Cazalla, C. Rodriguez–Navarro.2004. Influence of mineralogy and firing temperature on the porosity of bricks. Journal of the European Ceramic Society 24:547–564.

Freyburg, S. and A. Schwarz. 2007. Influence of the clay type on the pore structure of structural ceramics. Journal of the European Ceramic Society 27: 1727–1733.

Hajjaji M., S. Kacim, M. Boulmane. 2002. Mineralogy and firing characteristics of a clay from the valley of Ourika (Morocco). Applied Clay Science 21: 203– 212.

Homaee, M., C. Direksen, , and R. A. Feddes. 2002. Simulation of root water uptake 1-Non-uniform transient salinity using different macroscopic reduction functions. Agricultural Water Management 57 :89-109.

Hutmacher, R.B., R.M. Mead, P. Shouse. 1996. Subsurface drip: Improving alfalfa irrigation in the west. Irrig. J. 45: 48-52.

Jiusheng, Li., J. Zhang, M. Rao. 2004. Wetting patterns and nitrogen distributions as affected by fertigation strategies from a surface point source. Agricultural Water Management 67: 89–104.

Jordan, M.M., M.A. Montero, S. Meseguer, T. Sanfeliu. 2008. Influence of firing temperature and mineralogical composition on bending strength and porosity of ceramic tile bodies. Applied Clay Science 42: 266–271.

Loague, K., R.E. Green. 1991. Statistical and graphical methods for evaluating solute transport models: overview and application. J. Cont. Hydro. 7: 51-73.

Monteiro, S.N., C.M.F. Vieira. 2004. Influence of firing temperature on the ceramic properties of clays from Campos dos Goytacazes, Brazil. Applied Clay Science 27: 229– 234.

Neelam, P., T.B.S. Rajput. 2008. Dynamics and modeling of soil water under subsurface drip irrigated onion. Agriculture water Management 95: 1335-1349.

Newman, A.C.D. 1987. Chemistry of clays and clay minerals. Mineralogical Society Monogragh NO.6. Longman Scientific & Technical, 574 pages.

Pontikes, Y., C. Rathossi, P. Nikolopoulos, G.N. Angelopoulos, D.D. Jayaseelan, W.E. Lee. 2009. Effect of firing temperature and atmosphere on sintering of ceramics made from Bayer process bauxite residue. Ceramics International 35:401–407.

Qiaosheng, S., L. Zouxin, W. Zhenying, L. Hijung. 2007. Simulation of the soil wetting shape porous pipe sub-irrigation using dimensional analysis. Irrig. And Drain. 56: 389-398.

Schmitz, R. M., C. Schroeder, R. Charlier. 2004. Chemo–mechanical interactions in clay: a correlation between clay mineralogy and Atterberg limits. Applied Clay Science 26: 351– 358.

Siyal, A.A., T.H. Skaggs. 2009. Measured and simulated soil wetting patterns under porous clay pipe sub-surface irrigation. Agricultural .Water Management doi:10.1016/j.agwat.2008. 11.013.

Sokalska, D.I., D.Z. Hamanb,  A. Szewczuk, J. Sobota, D. Deren. 2009. Spatial root distribution of mature apple trees under drip irrigation system. Agric. Water Manage. doi:10.1016/j.agwat.2008.12.003.

Soltanieh, M., 2003, Vulnerability of Iran to adverse impact of climate change. National Workshop on Kyoto Protocol: Challenges and Opportunity for Sustainable Development of I.R.Iran. October 25-26.

Stein, T.M. 1997. The influence of evaporation, hydraulic conductivity, wall- thickness, and surface area on the seepage rates of pitchers for pitcher irrigation. Journal of Applied Irrigation Science 321: 65-83.

Teeluck, M., and B.G. Sutton. 1998. Discharge characteristics of a porous pipe micro irrigation lateral. Agriculture Water Management 38: 123-134.

Zentar R., N.-E. Abriak, and V. Dubois. 2009. Effects of salts and organic matter on Atterberg limits of dredged marine sediments. Applied Clay Science 42 (2009) 391–397.

 

 

 

 

 

 

   + حجت قربانی واقعی - ۳:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۳٠