حجت قربانی واقعی


علمی- پژوهشی

چکیده مقالات 2

 

ارزیابی کارایی مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی داده‌های اقلیمی بندرانزلی

 حجت قربانی واقعی، علیرضا مساح، حسینعلی بهرامی،

سومین کنفرانس منابع آب ایران

 

چکیده

شبیه‌سازی داده‌ها در مدل‌های AOGCM موجب تشخیص کمی تغییرات اقلیم در دوره‌های آتی می‌شود. لذا لازم است کارایی هریک از مدل‌های AOGCM در دوره پایه مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی روند تغییرات بارندگی و دمای سالانه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بندر انزلی در  مدل‌های HadCM3، CSIRO، CGCM، CCSR NISE و GFDL در دوره پایه 1990-1961 پرداخته شده است.  برای ارزیابی اعتبار مدل‌ها، از تحلیل خطاهای باقی‌مانده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل GFDL نسبت به سایر مدل‌ها از کارایی بهتری در شبیه‌سازی داده‌های دمای سالانه برخوردار است. هم چنین هیچ یک از این مدل‌ها نتوانسته است شبیه‌سازی قابل قبولی از داده‌های بارندگی سالانه ارایه دهند.

 

کلمات کلیدی: بارندگی، دما، تغییر اقلیم، مدل‌های AOGCM، بندر انزلی

   + حجت قربانی واقعی - ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱