فرق مدل‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک چیست؟

کمیت‌هایی که جزئیات رفتار تک تک مولکول‌ها را برای بررسی یک پدیده مورد استفاده قرار می‌دهند، کمیت‌های میکروسکوپیک نامیده می‌شود. به عنوان مثال، دمای یک لیوان آب که در دمای اتاق به تعادل گرمایی رسیده است، ثابت می‌ماند: در حالی که مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن پیوسته به اطراف حرکت می‌کنند و سرعتشان تغییر می‌کند. برای بررسی حرکت و رفتار مولکول‌های آب از کمیت‌های میکروسکوپیک بهره می‌برند. اما در بسیاری از علوم مهندسی جزئیات رفتار تک تک مولکول‌ها مورد نظر نیست. و رفتار یک پدیده غیر خطی و پیچیده را می‌توان بر حسب کمیت‌های ماکرسکوپیک مدل نمود. کمیت‌های ماکرسکوپیک کمیت‌هایی هستند که وضعیت پدیده را در مقیاس بزرگ توصیف می‌کنند. یکی از علومی که از این نوع کمیت‌ها به نحو مطلوبی در پیش‌برد اهدافش استفاده می‌کند، علم ترمودینامیک است. در این علم، رفتار پدیده‌ها بر حسب فشار، دما، گرما و گرمای ویژه توصیف می‌شود و مدل‌هایی که به بیان چگونگی رفتار این پدیده‌ها ارائه‌ می‌شود مدل‌های ماکروسکوپیک گفته می‌شود.

/ 1 نظر / 1964 بازدید
arman

it was helpful Mr. ghorbani