علایق کاری در دانشگاه

1- مطالعه بر روی چگونگی استقرار پوشش گیاهی در اراضی شیب دار در راستای کاهش فرسایش خاک

2- ایجاد و بکارگیری فناوری‌های نوین در تامین رطوبت مورد نیاز گیاهان

3- مدلسازی فرسایش خاک با تئوری فازی و شبکه عصبی متناسب با خصوصیات اقلیمی و ژئومورفولوژی کشور ایران

4- مطالعه برروی بهبود خصوصیات فیزیکی خاک‌ها در راستای کاهش رواناب

/ 0 نظر / 27 بازدید